Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

GARANTIE VOORWAARDEN Tentnet BV handelsnaam EuroStretchtents

Garantie

1.1  Tentnet verstrekt een garantie van 2 jaar op de lasverbindingen.

1.2  De garantietermijn vangt aan na Levering of, indien van toepassing, na plaatsing van de Goederen. Na verloop van de garantietermijn is Tentnet niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de door haar geleverde Goederen.

1.3 Geen enkele aanspraak op garantie bestaat:

 • voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, waaronder maar niet uitsluitend ritsen, riempjes, elastieken, touwen, ratchets. spanbanden en lussen. Voor wat betreft dergelijke slijtageonderdelen zal Tentnet tot uiterlijk 1 jaar na Levering of, indien van toepassing, na plaatsing van de Goederen, per geval en onverplicht beoordelen of er garantie wordt verstrekt;
 • in geval van schade ten gevolge van wind met een kracht 8 of hoger op de schaal van Beaufort;
  indien er sprake is van schade ten gevolge van een te zware belasting van het dak, waarbij nadrukkelijk geldt dat Goederen te allen tijde volledig vrij moeten worden gehouden van sneeuw;
 • indien sprake is van schade ten gevolge van verzakking of instabiliteit van de ondergrond;
 • voor tweedehands Goederen;
 • in geval van onjuist gebruik dan wel het niet in acht nemen van de onderhouds- en veiligheidsinstructies;
 • indien Klant de Goederen zelf (onjuist) heeft geplaatst of doen plaatsen;
 • indien Klant zelf werkzaamheden aan het geleverde verricht of laat verrichten;
 • indien Klant het geleverde onzorgvuldig of onvoorzichtig heeft gebruikt;
 • zolang Klant niet aan al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan;
 • indien Klant door Tentnet aangebrachte namen en/of merkherkenningstekens van de Goederen verwijdert en/of de naam van een ander merk op de Goederen aanbrengt;
 • indien het gebrek is veroorzaakt door omstandigheden buiten de wil of toedoen van Tentnet;
 • indien Klant Tentnet niet in staat stelt het garantieverzoek te (laten) onderzoeken;
 • voor wat betreft het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, indien de klacht of het gebrek niet tijdig is gemeld. 1.4. Indien Tentnet enige garantieverplichting nakomt, is Tentnet vrij in de keuze tot reparatie, vervanging of schadeloosstelling. Klant heeft in dat geval geen verdere aanspraken op Tentnet. 1.5. Indien blijkt dat de voor herstel of reparatie aangeboden Goederen geen gebreken vertonen, dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van Klant.

Reparatie

1.1  Reparaties gebeuren alleen in overleg met Tentnet

1.2  De reparatie dient altijd schoon en droog afgeleverd te moeten worden. Is dit niet het geval word de tent eerst professioneel gereinigd a €4,5 per m2 of retour gestuurd.

1.3  Reparaties binnen de garantie voorwaarden worden op koste van Tentnet terug afgeleverd. Het brengen en of afleveren is voor de Klant. Montage kosten zullen altijd in rekening worden gebracht.

1.4  Tentnet is niet verplicht aan een reparatie termijn te voldoen. Dit gebeurd op basis van de planning en of het onder de garantievoorwaarden valt.

Tentnet B.V : Akkermansbeekweg 15A, 7061 ZA Terborg Nederland T: +31 (0) 85 3011 558 E : info@eurostretchtents.com